b.Smart

At Ysgol Bro Gwaun we set and feedback on home-learning tasks in Years 7-9 through our innovative B.Smart curriculum.  This video, presented by 2 of our fantastic Year 7 pupils, explains the reasons why we do this. 

All B.Smart tasks are set on Google Classrooms.  We are very keen that you are able to access your child’s Google Classroom, as this will allow you to receive alerts and notification regarding new and overdue assignments.  To allow you access please respond to the “YBG home/school communications” information which has been sent via Xpressions and can also be found on our school website.

Thank you for your continued support and if you have any questions, please don’t hesitate to get in touch.

Yn Ysgol Bro Gwaun rydym yn gosod ac yn rhoi adborth ar dasgau dysgu o adref i flynyddoedd 7-9 trwy ein cwricwlwm arloesol B-Smart. Mae’r fideo yma, a gyflwinir gan 2 o’n disgyblion gwych blwyddyn 7, yn esbonio’r rhesymau pam ein bod yn gwneud hyn.

Mae pob tasg B-Smart yn cael eu gosod ar Google Classrooms. Rydym yn awyddus iawn eich bod yn gallu cael mynediad i gyfrif Google Classroom eich plentyn, gan fydd hyn yn eich caniatau i dderbyn rhybuddion ac hysbysiadau ynghylch aseiniadau newydd ac hwyr.  Er mwyn i chi gael mynediad, ymatebwch i’r wybodaeth ‘home/school communications’ sydd wedi cael ei anfon atoch chi drwy Xpressions. Mae’r wybodaeth hefyd ar ein gwefan.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus ac os oes gennych unrhyw gwestiynau peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.