Skip to the content

Annwyl riant / gofalwr,

Efallai eich bod yn ymwybodol bod y Gweinidog Addysg yn Llywodraeth Cymru wedi amlinellu trefniadau y bydd pob ysgol yn eu dilyn wrth ddychwelyd i'r ysgol ym mis Ionawr. Mae'r rhain yn cynnwys darparu dau ddiwrnod cynllunio yn ychwanegol at unrhyw ddiwrnodau hyfforddiant a gynlluniwyd ymlaen llaw, a dychwelyd i lefel uchel o weithdrefnau gweithredu cysylltiedig â choffid. Yn ystod y diwrnodau cynllunio, bydd yr ysgol a'r staff addysgu yn paratoi ar gyfer gofynion addysgu ar-lein posibl yn y dyfodol. Mae'n ofynnol hefyd i ysgolion ddarparu gofal plant i Weithwyr Allweddol a disgyblion bregus. Gweler llythyr gan y Cyfarwyddwr Addysg, Mr Steven Richard-Downes.

Hoffwn amlinellu'r trefniadau canlynol yn Ysgol Bro Gwaun:

  • Dydd Mawrth 4ydd Ionawr: Diwrnod HMS wedi'i gynllunio. Nid oes ysgol ar gyfer disgyblion ac nid oes darpariaeth gofal plant ar gael ar y diwrnod hwn.
  • Dydd Mercher (5ed) a dydd Iau (6ed) Ionawr. Diwrnodau Cynllunio Llywodraeth Cymru. Nid oes ysgol ar gyfer disgyblion, ond mae darpariaeth gofal plant ar gyfer Gweithwyr Allweddol a disgyblion bregus ar gael ar y dyddiau hyn. Cysylltwch â wendy.davies@ysgolbrogwaun.com erbyn 3:00 pm ddydd Mawrth 4ydd Ionawr i archebu lleoedd gofal plant.

Dim ond ar gyfer disgyblion Blwyddyn 10 sy'n sefyll arholiadau TGAU mewn Llenyddiaeth Saesneg y bydd addysgu Google Classroom ar-lein ar gael (gweler isod am fanylion)

  • Dydd Gwener 7fed Ionawr. Pob disgybl i ddychwelyd i'r ysgol fel arfer.

 

Arholiad Llenyddiaeth Saesneg TGAU Blwyddyn 10 (Dydd Mawrth 11eg Ionawr) - Rhieni Blwyddyn 10 yn unig.

 Mae disgyblion wedi bod yn paratoi'n galed ar gyfer yr arholiad TGAU hwn a hoffem eich atgoffa bod presenoldeb yn hanfodol ar ddiwrnod yr arholiad.

 Er mwyn helpu'ch plentyn i baratoi ar gyfer yr arholiad, rydym wedi trefnu'r sesiynau adolygu gorfodol canlynol:

 

  • Dydd Mercher, 5ed Ionawr am 10AM - Sesiwn Google Classroom ar-lein, awr gyda'u hathro Saesneg. Disgwylir i bob disgybl Blwyddyn 10 fod ar-lein i gwblhau'r sesiwn adolygu hon gyda'u hathro Saesneg. Yna bydd yr athro / athrawes yn rhoi gweithgareddau adolygu annibynnol i'w cwblhau am weddill y dydd.
  • Dydd Iau, 6ed Ionawr am 10AM - Sesiwn Google Classroom ar-lein, awr gyda'u hathro Saesneg. Disgwylir i bob disgybl Blwyddyn 10 fod ar-lein i gwblhau'r sesiwn adolygu hon gyda'u hathro Saesneg. Yna bydd yr athro / athrawes yn rhoi gweithgareddau adolygu annibynnol i'w cwblhau am weddill y dydd.
  • Dydd Gwener, 7fed Ionawr (dychwelyd i'r ysgol i'r holl ddisgyblion) - Bydd holl ddisgyblion Blwyddyn 10 yn cael gweithgareddau adolygu yn yr ysgol gyda'u hathro Saesneg.
  • Dydd Llun, 10fed Ionawr - Bydd holl ddisgyblion Blwyddyn 10 yn cael gwersi adolygu Saesneg yn ystod Gwers 4 a Gwers 5.
  • Dydd Mawrth, 11eg Ionawr - Arholiad TGAU Llenyddiaeth Saesneg ar gyfer holl ddisgyblion Blwyddyn 10.

 

Gan fod y sesiynau ddydd Mercher, 5ed Ionawr a dydd Iau 6ed Ionawr ar-lein, mae'n hanfodol bod gan eich plentyn fynediad at ddyfais fel y gallant ddefnyddio Google Classroom. Bydd y ddolen ganlynol yn eich anfon at ffurflen i roi gwybod i'r ysgol a oes angen i chi fenthyg dyfais ysgol fel y gall eich plentyn gyrchu Google Classroom gartref:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tSx42XPJcUekqloaPv0xQVDFLDRlHhFPgs0VnQ_EsLpURURaTjhVRUNTREgxRkExMklORVpWVkpYMC4u

 

Diolch am gefnogi adolygiad eich plentyn ar gyfer arholiad Llenyddiaeth Saesneg TGAU. Mae yna lawer o ddeunyddiau adolygu ar Google Classroom felly anogwch eich plentyn i adolygu'n rheolaidd wrth baratoi ar gyfer yr arholiad ddydd Mawrth, 11eg Ionawr.

 

Gweithdrefnau yn yr Ysgol ym mis Ionawr.

 

Trwy gydol tymor yr Hydref mae'r ysgol wedi parhau i weithredu lefel uchel o weithdrefnau i liniaru lledaeniad y firws. Rydym wedi defnyddio gweithdrefnau sydd wedi mynd ym mhellach na’r rhai a argymhellir gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn falch o'r ffordd y mae disgyblion wedi cydymffurfio â'r gweithdrefnau hyn y maent bellach yn eu gweld fel rhan o weithrediad arferol yr ysgol. Felly ni fydd disgyblion yn gweld newid mawr yn y ffordd y mae'r ysgol yn gweithredu ym mis Ionawr, a'n disgwyliadau ohonynt. Ond byddwn yn ailgyflwyno gwiriadau tymheredd ar gyfer yr holl ddisgyblion a staff wrth iddynt gyrraedd yr ysgol a hefyd yn atgyfnerthu negeseuon allweddol a phwysigrwydd dilyn ein gweithdrefnau i sicrhau diogelwch pawb.

 

Profi Llif Ochrol (profion LFT).

 

Rydym yn parhau i annog pob disgybl i gymryd rhan yn y rhaglen brofi LFT. Mae hon yn strategaeth allweddol i helpu i nodi achosion yn gynnar, a thrwy hynny sicrhau nad yw'r firws yn lledaenu i eraill yn ystod y cyfnod lle nad yw'r symptomau wedi datblygu eto. Cysylltwch â wendy.davies@ysgolbrogwaun.com  i gael citiau profi am ddim ychwanegol (os oes angen) neu i ddechrau cymryd rhan yn y rhaglen.

Mae Llywodraeth Cymru bellach yn argymell y dylid cynnal profion 3 gwaith yr wythnos cyn ac ar ôl dychwelyd i'r ysgol. Dylid adrodd ar fore Llun, Mercher a Gwener. (Felly gellir cynnal profion ar nos Sul, Mawrth a Iau). Sicrhewch fod eich plentyn yn cymryd prawf cyn iddo ddychwelyd ar y 7fed o Ionawr.

 

Ar ran pawb yn Ysgol Bro Gwaun, hoffwn ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus trwy gydol yr amseroedd heriol ac ansicr hyn a dymuno Nadolig hapus, hamddenol a diogel i chi.

Paul Edwards

Need to Talk?

Get in touch with us...