Skip to the content

Croeso i'r Opsiynau Blwyddyn 9 / Welcome to Year 9 Options

Dear Year 9

Welcome to our Year 9 options information page. I certainly hope it will provide you with useful additional information to help you choose the ‘right’ subjects you would wish to follow in Years 10 and 11.

This year is like no other of course, and we are acutely aware that we haven’t had the chance to speak to you and your parents/carers ‘face-to face’ as we would normally do. We hope that, through our correspondence with you, through the options booklet and now through this web-page, you will have enough information about each subject area to be confident in your decisions.

You will know that a significant amount of preparation and research into your interests and possible options has already taken place (thank-you Mrs Harkin)!  This is to ensure that we are able to provide the greatest possible range of options to meet the needs and interests of as many of you as possible. We have done this through a series of simulated option choices, the feedback from which has helped us to determine the final option blocks. We hope that you will be able to choose all of the subjects you wish to follow, but we also know from past experience that some of these subjects may ‘clash’ with your other choices in the same option block. This is an inevitable fault of the options process I’m afraid, and one we have tried to minimize through our preparation process. These final option blocks cannot be changed, but we hope that they provide enough variety that you will be able to choose suitable alternative subjects if you need to.

Please be assured that we will continue to have discussions with you about your choices when you return to school. You will also have an opportunity before the end of the year to have ‘taster’ lessons in your chosen subjects, and if you feel you want to swap subjects, you will be able to, provided the subject you are moving to is in the same option block and there is room in those lessons for you. Many people do this prior to the start of the GCSEs in year 10, so please don’t worry that you will be stuck in the subjects that you have chosen at this stage. 

Finally, we are aware that these are important decisions for you. If you wish to contact us with any questions or queries, please use the link below and we will get back to you as soon as possible.

All the best Year 9, hope to see you soon!

Mr Edwards

 

Annwyl Blwyddyn 9

Croeso i'n tudalen wybodaeth opsiynau Blwyddyn 9. Rwy’n gobeithio yn fawr y bydd yn darparu gwybodaeth ychwanegol ddefnyddiol i chi i’ch helpu i ddewis y pynciau ‘cywir’ yr hoffech eu dilyn ym Mlynyddoedd 10 ac 11.

Mae eleni wedi bod yn wahanol i bob blwyddyn arall wrth gwrs, ac rydym yn ymwybodol iawn nad ydym wedi cael cyfle i siarad â chi a'ch rhieni / gofalwyr ‘wyneb yn wyneb’ fel y byddem fel arfer yn ei wneud. Gobeithiwn, trwy ein gohebiaeth â chi, trwy'r llyfryn opsiynau a nawr trwy'r dudalen we hon, y bydd gennych ddigon o wybodaeth am bob maes pwnc i fod yn hyderus yn eich penderfyniadau.

Byddwch yn gwybod bod cryn dipyn o waith paratoi ac ymchwil i'ch diddordebau a'ch opsiynau posibl eisoes wedi digwydd (diolch Mrs Harkin)! Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod yn gallu darparu'r ystod fwyaf bosibl o opsiynau i gwrdd âg anghenion a diddordebau cynifer ohonoch â phosibl. Rydym wedi gwneud hyn trwy gyfres o ddewisiadau opsiwn efelychiedig, y mae'r adborth ohonynt wedi ein helpu i benderfynnu'r blociau opsiynau terfynol. Gobeithiwn y byddwch yn gallu dewis pob un o’r pynciau yr ydych am eu dilyn, ond gwyddom hefyd o brofiad blaenorol y gallai rhai o’r pynciau hyn ‘wrthdaro’ â’ch dewisiadau eraill yn yr un bloc opsiynau. Mae hyn yn fai anochel o'r broses opsiynau mae gen i ofn, ac yn un rydyn ni wedi ceisio ei lleihau trwy ein proses baratoi. Ni ellir newid y blociau opsiynau terfynol hyn, ond gobeithiwn eu bod yn darparu digon o amrywiaeth y byddwch yn gallu dewis pynciau gwahanol addas os bydd angen.

Byddwn yn parhau i gael trafodaethau gyda chi am eich dewisiadau pan ddychwelwch i'r ysgol. Byddwch hefyd yn cael cyfle cyn diwedd y flwyddyn i gael gwersi 'blasu' yn eich pynciau dewisol, ac os ydych chi'n teimlo eich bod chi eisiau newid pynciau, byddwch chi'n gallu, ar yr amod bod y pwnc rydych chi'n symud iddo yn yr un bloc opsiynau ac mae lle yn y pwnc hwnnw i chi. Mae llawer o bobl yn gwneud hyn cyn dechrau'r TGAU ym mlwyddyn 10, felly peidiwch â phoeni y byddwch chi'n sownd yn y pynciau rydych chi wedi'u dewis ar hyn o bryd.

Yn olaf, rydym yn ymwybodol bod y rhain yn benderfyniadau pwysig i chi. Os ydych am gysylltu â ni gydag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, defnyddiwch y ddolen isod a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Pob hwyl blwyddyn 9, gobeithio eich gweld yn fuan!

Mr Edwards

Mrs Harkin explains the Options Process

Pembrokeshire College / Coleg Sir Benfro

Here are the contact details for Kim Thomas from Pembrokeshire College if you have any questions about courses available at college. Dyma manylion cyswlly Kim Thomas o Coleg Sir Benfro os oes unrhyw gwestiynnau gennych am gyrsiau sydd ar gael yn y coleg.

You can call directly Monday to Friday 9am to 5pm/ Gallwch ffonio yn uniongyrchol dydd Llyn i Ddydd Gwener o 9yb hyd 5yp: 01437 753161 

Email/ E-bost: k.thomas@pembrokeshire.ac.uk 

You could book an appointment through the link below/ Gallwch bwcio apwyntiad trwy’r ddolen isod:

https://www.pembrokeshire.ac.uk/events/book-advice/

 

If you wish to discuss anything further, please get in touch with us by telephone on 01348 872268 or by completing the contact form.

Ysgol Bro Gwaun

Heol Dyfed

Fishguard

Pembrokeshire

SA65 9DT

Need to Talk?

Get in touch with us...