Skip to the content

Annwyl Riant / Warcheidwad


Yn Ysgol Bro Gwaun, credwn fod gan pob plentyn y ddawn i gyflawni pethau mawr. Drwy weithio gyda'n gilydd fel cymuned cefnogol rydym yn sicrhau bod disgyblion yn cyrraedd eu llawn potensial. Rydym yn ysgol gynhwysol ac yn groesawgar, lle caiff myfyrwyr o bob cefndir a gallu eu gwerthfawrogi a'u parchu. Er ein bod yn falch o gyflawniad ein disgyblion yn academaidd ac o fewn llawer o agweddau eraill o fywyd yr ysgol, rydym yn ymrwymedig i welliant parhaus. Nid yw darpariaeth eilradd yn ddigonol i’n disgyblion, ac yn yr un modd, disgwylir y gorau oddiwrth y disgyblion. Rydym yn addysgu ein disgyblion fel nad yw anfantais yn rhwystr i lwyddiant, a bod addysg yn sail ar wneud dewisiadau a llwybrau mewn bywyd.
Ein datganiad o fwriad yw 'Ein gorau bob amser; I’n hysgol, I eraill, I’n hunain’, ac rydym yn falch o fod yn gymuned dysgu ddwyieithog llawn, lle mae'r iaith a siaredir yma yw iaith 'dysgu rhagorol'. Mae disgyblion Ysgol Bro Gwaun yn mwynhau eu bywyd ysgol, ac yn falch iawn o’u hysgol. Gwneir pob penderfyniad er budd y myfyrwyr.
Rydym yn darparu amgylchedd cefnogol a gofalgar, yn cynnal safonau disgyblaeth, gwisg, cwrteisi a moesau da, lle gall pob myfyriwr ddatblygu hunan-ddibyniaeth ac hunanddisgyblaeth. Rydym am i'n disgyblion ddatblygu i fod yn ddysgwyr hyderus, gofalgar a gydol oes.
Rwy’n sylweddoli’r pwysigrwydd o ddewis yr ysgol uwchradd iawn. Os ydych yn ymddiried yn Ysgol Bro Gwaun gydag addysg eich plentyn, mae gennych fy sicrwydd byddwn yn gweithio'n ddiflino i sicrhau bod eich plentyn yn ddiogel, hapus a llwyddiannus.

Yr eiddoch yn gywir


Mr Paul Edwards

Pennaeth

Dear Parent / Carer,


At Ysgol Bro Gwaun, we believe that every child can achieve great things. By working together as a supportive community we ensure that every pupil reaches their full potential. We are an inclusive and welcoming school, where students of all backgrounds and abilities are valued and respected. Whilst we are proud of our pupils’ achievement both academically and across many other aspects of school life, we are firmly committed to continuous improvement. Second best is not good enough for our pupils, and in return, we do not expect second best from them. We teach our pupils that disadvantage is not a barrier to success, and that education is the basis from which choices and pathways in life are made.
Our mission statement is ‘Always our best; For our school, for others, for ourselves’, and we are proud to be a fully bilingual learning community, where the language we all speak is that of ‘outstanding learning’. Pupils at Ysgol Bro Gwaun enjoy their school lives and are very proud of their school. Every decision is made in the best interests of the students.
We provide a supportive and caring environment, uphold standards of discipline, dress, courtesy and good manners, where every student can develop self-reliance and self-discipline. We want all of our pupils to grow into confident, caring and lifelong learners.
I appreciate the importance of choosing the right secondary school. If you trust Ysgol Bro Gwaun with the education of your child, you have my assurance we will work tirelessly to ensure your child is safe, happy and successful.

Yours sincerely


Mr Paul Edwards

Headteacher

Need to Talk?

Get in touch with us...