Siarter Iaith/Welsh Language Charter

The Welsh Language Charter is a project to encourage the use of Welsh socially in schools in Wales.

As part of the Charter, each individual school completes a baseline exercise to determine current language use before developing an action plan to work towards a bronze, silver or gold award. It encourages participation from every member of the school community – pupils, parents, school governors and the wider community. 

Communication is at the heart of modern life – growing up bilingual meant that children will be developing skills for life.

Mae Siarter yr Iaith Gymraeg yn brosiect i annog defnydd o’r Gymraeg yn gymdeithasol mewn ysgolion yng Nghymru.

Fel rhan o’r Siarter mae pob ysgol unigol yn cwblhau ymarfer llinell sylfaen i benderfynu ar y defnydd iaith presennol cyn datblygu cynllun gweithredu i weithio tuag at wobr efydd, arian neu aur. Mae’n annog cyfranogiad gan bob aelod o gymuned yr ysgol – disgyblion, rhieni, llywodraethwyr ysgol a’r gymuned ehangach. 

Cyfathrebu sydd wrth wraidd bywyd modern – roedd tyfu i fyny yn ddwyieithog yn golygu y bydd plant yn datblygu sgiliau am oes.